Regulamin obozu

1

Szkółki Żeglarskiej YK Stal Gdynia

Regulamin obozu

delimiter image

Instruktorzy i wychowawcy na Obozie dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnikami obozu mogą być dzieci w wieku od 6 do 16 lat.
 1. Uczestnicy obozu mają prawo do:
  1. spokojnego wypoczynku,
  2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu,
  3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
  4. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.
 1. Uczestnicy mają obowiązek:
  1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów i wychowawców,
  2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
  3. brać udział w realizacji programu obozu,
  4. szanować mienie, pomoce dydaktyczne, sprzęt – za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie,
  5. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
  6. przestrzegać zasad poruszania się po drogach, na kąpielisku,
  7. posiadać: ubiór na wodę (pianka, buty piankowe, sztormiak), kamizelka (jeśli ma się własną), odzież i obuwie na zmianę (kalosze się nie nadają, przynajmniej 2 pary butów sportowych z krytymi palcami), ubrania codzienne, bielizna najlepiej na każdy dzień (podpisane lub zaznaczone), odzież sportowa (również na długi rękaw),
  8. szanowania rzeczy własnych i kolegów,
  9. natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika obozu o zaistniałych problemach i wypadkach.
 2. Na obozie obowiązuje zakaz:
  1. spożywania alkoholu,
  2. spożywania napojów gazowanych,
  3. spożywania słodyczy na 30min przed posiłkami,
 1. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń instruktorów lub wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w obozie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydalenia z obozu na koszt własny (rodzica, opiekuna) bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w obozie.
 1. Rodzic/opiekun ma prawo do rezygnacji z udziału w obozie. Za dzień rezygnacji uważa się dzień doręczenia organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w obozie.. W przypadku rezygnacji z obozu, organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. Organizator może wyrazić zgodę na zwrot równowartości niewykorzystanej części kwoty opłaty, w przypadku gdy Rodzic/opiekun zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce.
  Rezygnacja z części obozu nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.
 1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w wybranym przez klienta turnusie obozu jest dokonanie wszelkich formalności przed rozpoczęciem turnusu, tj. dostarczenie uzupełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki w wysokości 500 złotych (np. drogą mailową), uregulowanie opłaty  (wpłata najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu), o kolejności przyjęcia decyduje termin złożenia dokumentów i potwierdzenia wpłaty. Brak wpłaty całkowitej kwoty może wiązać się z anulowaniem rezerwacji.
  Zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca na obozie i blokuje miejsce innym uczestnikom.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
 3. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w turnusie bez podawania przyczyn.
 4. W celu zapewnienia prawidłowej opieki medycznej podczas trwania turnusu rodzic/opiekun akceptuje lub nie akceptuje możliwość podania leków uczestnikowi obozu. W tym celu składa odpowiednie oświadczenie.
Kontakt
delimiter image
 • Sławomir Wierzchowski
 • Adres email
  swierzchowski@ykstal.org.pl
 • Numer telefonu
  502 248 731